Všeobecné obchodní podmínky

(softwarová aplikace pro online správu videí – Treevio, na jejichž základě jsou vymezeny práva a povinnosti provozovatele aplikace a uživatele této aplikace (dale jen “VOP”):

 

Smluvní strany

Na straně jedné

Treevio s.r.o.

IČ: 10803521

sídlo/místo podnikání: Pobřežní 667/78, Karlín, 186 00 Praha

(dále jen „Poskytovatel“)

 

A na straně druhé

 

Objednavatel a/nebo Uživatel

Objednavatelem a/nebo Uživatelem je jakákoliv podnikající fyzická/právnická osoba nebo právnická osoba/korporace, která se zaregistruje (vytvoří si profil a/nebo účet) do Aplikace Treevio na webu treevio.cz, čímž vyjadřuje souhlas s těmito VOP

 

uzavírají tuto Smlouvu o poskytování nevýhradní licence software k využívání Aplikace Treevio

 

1.    Předmět a všeobecná ustanovení

 • Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem a/nebo Uživatelem při poskytování nevýhradní software licence k využívání Aplikace Treevio. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem ve chvíli založení profilu a/nebo účtu v Aplikaci Treevio prostřednictvím registrace na webu cz.
 • Definice pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:
  • Aplikace:softwarová aplikace vytvořená a spravovaná Poskytovatelem pro online správu videí
  • Objednatel/Uživatel:podnikající fyzická/právnická osoba nebo právnická osoba/korporace, která:
   • má zájem o využívání Aplikace, a
   • uhradí cenu služeb za užívání Aplikace, která je podmínkou užívání této Aplikace
  • Adresa: vytvořená/přidělená Provozovatelem Objednateli
  • Osobní údaje:znamená veškeré informace o fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  • Objednávka Aplikace znamená závaznou a neodvolatelnou objednávku dodávky Aplikace, znamenající povinnost Poskytovatele Aplikaci Objednateli dodat a povinnost Objednatele uhradit cenu za Aplikaci.
  • Přihlašovací údaje znamenají přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Objednatelem do databáze Poskytovatele při registraci.
  • Registrace znamená elektronickou registraci Objednatele do databáze Poskytovatele, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní a přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze Poskytovatele.
  • Uživatelský účet znamená část webu Poskytovatele, která je každému jednomu Objednateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Objednatele unikátní) a zpřístupněna po zadání přístupových údajů.

2.    Práva a povinnosti Objednatele/Uživatele

 

 • Každý Objednavatel/Uživatel má přiřazeny přihlašovací údaje, které nesmí být použity třetí stranou bez souhlasu uživatele.
 • Aplikace zavisí na fungování služeb a zařízení třetích stran (například poskytovatele internetu). Poskytovatel plnou funkcionalitu nemůže zaručit a nenese tím ádem odpovědnost, pokud v důsledku pochybení třetí strany Aplikace nebude fungovat.
 • Objednavatel/Uživatel je zodpovědný za vedení a náležitou bezpečnost svých přihlašovacích údajů.
 • Objednavatel/Uživatel rozumí a je seznámen s technickými požadavky potřebnými pro využívání Služby a nemá žádné námitky v souvislosti s nimi.
 • Objednavatel/Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že
  • je plně způsobilý k právním úkonům,
  • veškeré údaje, které o sobě při Registraci a Objednávce Aplikace poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  • nebude používat Aplikaci v rozporu s právními předpisy České republiky a právními předpisy vydanými jinými státy, než je Česká republika,
  • se před zahájením užívání Aplikace důkladně seznámil s podmínkami této smlouvy, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  • si je vědom skutečnosti, že v důsledku omezení nebo přerušení Aplikace dle podmínek čl. 4.1. může ztratit dočasně přístup k obsahu Aplikace, a to jak Obsahu poskytovatele, tak i Obsahu Objednavatele/Uživatele.
 • Objednavatel/Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zavazuje, že:
  • neprovede Registraci, pokud by jejím provedením ze strany Objednatel/Uživatele došlo k porušení právních předpisů České republiky a právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
  • nebude používat Aplikaci, pokud by jejím použitím ze strany uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
  • bude používat Aplikaci pouze k účelu, k němuž je určena,
  • pro přístup k Aplikaci nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,
  • zajistí důvěrnost a nezneužije veškerých Přihlašovacích údajů nezbytných pro přihlášení Objednatele/Uživatele a pro přístup k Aplikaci, zejména tyto Přístupové údaje nesdělí žádné třetí osobě,
  • pokud zjistí zneužití svých Přístupových údajů jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli,
  • nebude se v souvislosti s užíváním Aplikace dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
  • nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Aplikaci (nebo sítě a servery připojené ke Službě),
 • Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Aplikace a souhlasí s tím, že Aplikaci nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na uživatele, těmito Smluvními podmínkami, s oprávněnými zájmy poskytovatele a s obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.
 • Uživatel je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.
 • Kromě případů výslovně uvedených v této smlouvě, uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Aplikace, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Aplikaci k jakýmkoli účelům odporujícím této smlouvě nebo právním předpisům. Uživatel nesmí Aplikaci využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo Aplikaci třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Aplikace, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.
 • Uživatel zejména není oprávněn:
  • užívat Aplikaci v rozporu s touto smlouvou
  • užívat Aplikaci způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele,
  • získávat přístupové údaje jiných uživatelů Aplikace i služeb a produktů třetích osob,
  • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Aplikace, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Aplikace,
  • porušovat práva Poskytovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech,
  • pokusit se jednat kterýmkoli protiprávním nebo zde zakázaným způsobem.
 • Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel v souladu s ustanovením §§ 3, 4, 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen ZNSIS) zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Objednavatele/Uživatele.
 • Objednavatel/Uživatel Aplikace Treevio může do aplikace ukládat data, včetně osobních údajů (i jiných subjektů / 3. stran). K tomuto Obsahu Objednavatele/Uživatele má Poskytovatel roli jako Zpracovatel (dat). Správcem (dat) je nadále Objednavatel, který se využitím Aplikace Treevio nezbavuje odpovědnosti za zpracování osobních údajů.
 • V Aplikaci je zakázáno sdílet obrázky či videa, které zejména:
  • porušují autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová,
  • podněcují k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení,
  • podporují nebo propagují hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka,
  • podněcují k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvalují trestný čin,
  • zobrazující týrání zvířete,
  • obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje násilí či neúcta k člověku,
  • obsahují nepravdivý údaj o jiné osobě, způsobilý značnou měrou ohrozit její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit ji v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jí jinou vážnou újmu,
  • porušují zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či porušují nebo ohrožují obchodní tajemství třetí osoby,
  • obsahují dílo jiného autora bez uvedení původního autora či zdroje.

 

3.    Práva a povinnosti Poskytovatele

 • Poskytovatel je povinen zajistit téměř nepřetržitou dostupnost Aplikace. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění fungování Aplikace Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.). Za případný výpadek nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost.
 • Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring provozu na serveru a zajišťovat průběžně správu serveru pro optimální fungování Aplikace.
 • Poskytovatel má právo přerušit přístup k Aplikaci Objednavateli (a Uživatelům jeho účtu), který je v prodlení s platbou za Aplikaci. V případě zablokování přístupu k Aplikaci z důvodu neuhrazení služby Objednavatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Objednavatele/Uživatele v zablokovaném účtu a ztrátou přístupu k Aplikaci.
 • Poskytovatel má právo jednostranně vyloučit Objednavatele/Uživatele z provozu a tedy pozastavit přístup k Aplikaci v případech, kdy využíváním Služby Objednavatelem/Uživatelem dochází nebo by mohlo dojít k poškození ostatních Objednavatelů/Uživatelů či Poskytovatele. Poskytovatel může v těchto případech vyloučit Objednavatele/Uživatele z provozu i bez předchozího upozornění.
 • Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce Aplikace bez předchozího upozornění.
 • Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu uživatelových dat, v případě porušení serveru, Objednavatelovým/Uživatelovým zaviněním nebo napadením třetí stranou.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo monitorovat počet záznamů, se kterými Objednavatel/Uživatel pracuje a to pouze pro provozní statistické údaje.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo na přístup k účtům a/nebo profilům jednotlivých Objednavatelů/Uživatelů pro technické a administrativní účely. Získané informace nebudou zpracovávány ani zpřístupněny třetím stranám.
 • Poskytovatel se zavazuje zálohovat veškerý Aplikace Objednavatele/Uživatele jednou denně.
 • Poskytovatel má povinnost informovat Objednavatele/Uživatele o změně nastavení či funkčnosti Aplikace, pokud se ho tato týká.

4.    Cena a platba za Aplikaci

 • Cena Aplikace je dle platného ceníku na stránkách treevio.cz
 • Objednavatel se zavazuje uhradit cenu za Aplikaci na základě výzvy k zaplacení zaslané Poskytovatelem elektronickou poštou na e-mail zadaný Objednavatelem. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Poskytovatele.
 • Poskytovatel upozorní Objednavatele s dostatečným předstihem na den uplynutí období, na které má Objednavatel Aplikaci předplacenou, formou výzvy k zaplacení Služby na další období.
 • Pokud Objednavatel zvolí platbu platební kartou a zároveň měsíční frekvenci plateb za Aplikaci, pak Objednavatel bude po této platbě informován samostatným emailem (odeslaným na emailovou adresu uvedenou v Nastavení účtu pro účety fakturace), že:
  • byla založena platba opakovaná
  • jde o platbu s fixní částkou (rovnou výši první platby), která může být ponížena o kredit či slevu
  • frekvence opakované platby je měsíční a tato frekvence je neměnná
  • je možné kdykoliv manuálně zrušit opakování v Nastavení účtu
 • Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí platby za Aplikaci. Objednavatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.
 • V případě nezaplacení Aplikace je Poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění Objednavatele, přerušit přístup Objednavateli a uživatelům účtu Objednavatele do účtu Objednavatele v Aplikaci, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných poplatků v plné výši.
 • Poskytovatel má povinnost informovat Objednatele o změně ceny Aplikace, pokud se ho tato týká.

5.    Ochrana osobních údajů

 • Poskytovatel při plnění svých povinností vyplývajících z těchto VOP a smlouvy o užívání Aplikace bude zpracovávat osobní údaje Objednavatele/Uživatele. Z tohoto důvodu poskytuje Objednavateli/Uživateli následující informace k nakládání a ochraně osobních údajů.
 • Právní základ pro zpracování:
  • Smlouva o užívání Aplikace;
  • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – Objednavatele/Uživatele, která vyplývá z výše zmíněné smlouvy
 • Účel zpracování - poskytování služeb podle smlouvy uzavřené s  Objednavatelem/Uživatelem.
 • Příjemci osobních údajů:
  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány).
  • Poskytovatelé účetních a daňových služeb.
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů Objednavatele/Uživatele.
 • Doba zpracování osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy uzavřené s  Objednavatelem/Uživatelem a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 • Práva Objednavatele/Uživatele:
  • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Objednavatel/Uživatel má právo od Poskytovatele získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Objednavatel/Uživatel má také právo, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Objednavatel/Uživatel právo kdykoli doplnit.
  • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Poskytovatele zlikvidovat osobní údaje, které o Objednavateli/Uživateli zpracovává, avšak pokud jsou splněny určité podmínky a Objednavatel/Uživatel o to požádá.
  • Právo na omezení znamená, že Objednavatel/Uživatel má právo, aby Poskytovatel v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Poskytovatele, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Objednavatel/Uživatel právo kdykoli vznést námitku.
  • Právo na přenositelnost údajů dává Objednavateli/Uživateli možnost získat osobní údaje, které Poskytovateli poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Upozornění. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje Objednavatele/Uživatele jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se Objednavatelem/Uživatelem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. V případě, že bude Objednavatel/Uživatel jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném Poskytovatelem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.    Závěrečná ustanovení

 • Užívání Aplikace lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou nebo elektronickou formou (e-mail) a musí být doručena druhé straně nejpozději 14 dnů před dnem účinnosti výpovědi. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze podat výpověď užívání Aplikace s okamžitou platností.
 • Užívání Aplikace lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou nebo elektronickou formou (e-mail) a musí být doručena druhé straně nejpozději 14 dnů před dnem účinnosti výpovědi. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze podat výpověď užívání Aplikace s okamžitou platností.
 • Pokud je užívání Aplikace vypovězeno ze strany Poskytovatele, má Objednavatel nárok na vrácení poměrné části měsíčního nebo ročního (dle zvoleného typu platby Objednatelem) poplatku za Aplikaci za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části měsíčního nebo ročního poplatku za Aplikaci za nevyužité období Objednavateli nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu Aplikace z důvodu závažného porušení povinností Objednavatele, uvedených v článku 2 těchto VOP.
 • Ostatní vztahy neupravené ve smlouvě a/nebo VOP se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Znění VOP může Provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním VOP, za jehož účinnosti vznikly.
 • V případě, že se některá ustanovení VOP stanou úplně nebo zčásti neplatnými, neúčinnými nebo nevykonatelnými, není tím dotknuta platnost a účinnost ostatních ustanovení. Provozovatel aplikace se zavazuje takovéto neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit ustanovením novým, a to takovým, které se svým smyslem a účelem blíží nahrazovanému ustanovení.
 • Tyto VOP jsou zobrazeny ve webovém rozhraní, je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Uživatelem.
 • Tyto VOP jsou platné od 1. 4. 2021. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.